THREE AT A TIME, Frysk Senioren Orkest/Jouke Hoekstra – Balk (NL)

Orchestra: Frysk Senioren Orkest (Fanfare)

Conductor: Jouke HOEKSTRA

Programme including my composition THREE AT A TIME (2020)

Venue : De Paadwizer, Siemen de Jongstrjitte 2, Balk (NL)

Time : 8:00 PM

Date : 22-04-2022